កម្រិតថ្នាំ Claritin

ឈ្មោះទូទៅ៖ Loratadine 10mg
ទម្រង់កិតើ៖ ថេប្លេត

មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារអាយុលើសពី 6 ឆ្នាំ: 1 គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ; មិនលើសពី 1 គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង; កុមារអាយុក្រោម 6 ឆ្នាំ: សួរគ្រូពេទ្យ; អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានជំងឺថ្លើម ឬតម្រងនោម៖ សួរគ្រូពេទ្យព​ត៌​មាន​បន្ថែម

ប្រឹក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជានិច្ច ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះអនុវត្តចំពោះកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។